Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez
KGSRL
Disclaimer voor alle pagina's van de KGSRL-website
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de website: de KGSRL-website;
de uitgever: het KGSRL-bestuur en/of webmaster;
de inhoud: alle teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of eventuele andere objecten.

De toegang tot de website impliceert de automatische aanvaarding van de disclaimer. Als u zich niet akkoord kunt verklaren met deze disclaimer, wordt u vriendelijk verzocht de website en de onderliggende pagina's niet te consulteren en de website te verlaten.

De inhoud van de website en de op de website aanwezige hyperlinks naar externe sites of e-mailadressen kunnen op initiatief van de uitgever zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of verwijderd worden. De op de website aanwezige hyperlinks naar externe sites houden geenszins in dat de uitgever zich akkoord verklaart met de inhoud van deze sites. De hyperlinks worden enkel ter beschikking gesteld als informatie. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen van de website of het gebruik van de op de website aanwezige hyperlinks. De uitgever kan aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van hardware, software of gegevens van de bezoeker.

De uitgever besteedt alle mogelijke zorg aan de website en streeft naar juiste, begrijpelijke, nauwkeurige en actuele informatie. Niettemin garandeert de uitgever niet dat de gepubliceerde informatie juist, volledig en nauwkeurig is. Eventuele fouten of tekortkomingen kunnen gemeld worden aan de uitgever van de website via webmaster@kgsrl.be. De uitgever wijst alle aansprakelijkheid af over de informatie op de website. Het gebruik van de informatie is volledig op risico van de bezoeker van de website.

De uitgever en de bezoeker van de website zullen de op de website eventuele aanwezige persoonsgegevens niet aanwenden voor marketingdoeleinden. De persoonsgegevens op de website zijn van louter informatieve aard met de bedoeling de werking van de KGSRL te vergemakkelijken. Niettemin heeft de bezoeker steeds het recht zijn persoonsgegevens te laten verbeteren bij eventuele onjuistheden of te laten verwijderen van de website zo hij dit wenst. Dit kan op simpel verzoek via de uitgever van de website op webmaster@kgsrl.be.

Alle informatie of materiaal dat de bezoeker van de website uit vrije wil aan de de uitgever bezorgt wordt als niet-vertrouwelijk en vrij van auteursrechten beschouwd. De uitgever kan aldus vrij over deze informatie beschikken en ze naar eigen goeddunken publiceren op de website. Oneigenlijk gebruik van de website kan aanleiding geven tot inbreuken op privacy, intellectuele rechten of de wetgeving met betrekking hierop of communicatie in de breedste zin van het woord. De bezoeker zal verantwoordelijk gesteld worden voor alles wat hij via de website verzendt en aldus publiceert.

Eventuele geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de website vallen onder de toepassing van het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Gent (BelgiŽ) zijn bevoegd. Het raadplegen van de website houdt automatisch in dat de bezoeker zich onderwerpt aan de uitspraken van deze rechtbanken.