Copyright 2018 KGSRL
HomeFolder/LeafletLocatie/VenueContactFAQ

OPEN INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT
41ste Eastman Open van Gent - 41th Eastman Open of Ghent
Veelgestelde vragen | Frequently asked questions
 
 

Ik reserveerde de kamer in de home. Wat is de procedure?
Een kamerreservatie is pas definitief van zodra de betaling in ons bezit is. Betaling op het rekeningnummer van KGSRL: BIC KREDBEBB - IBAN BE48 7374 2629 4027. Gelieve de namen te vermelden van alle spelers voor wie u betaalt. Het logement zal per e-mail bevestigd worden na ontvangst van de betaling.

Elke speler die logement aanvraagt dient zich op de eerste dag van het toernooi zowel in de speelzaal als in de homes aan te melden. Dit is zeer belangrijk! Spelers die zich enkel in de home aanmelden zullen niet ingeschreven zijn voor het toernooi en dus niet ingedeeld worden voor de 1ste ronde. Spelers die zich enkel in de toernooizaal aanmelden kunnen hun gereserveerde kamer na 13.00 uur verliezen. Beide aanmeldingen dienen te geschieden vr 13.00 uur.
 
Wat is in mijn verblijf inbegrepen?
Dagelijks is een ontbijtbuffet inbegrepen in de prijs (zondag-, maandag-, dinsdag- en woensdagochtend). De kamers zijn voorzien van bedden met matrasbeschermers en een persoonlijke badkamer. Een laken, deken en kussen moeten door de speler zelf meegebracht worden. Er kan een bedpakket (met een deken, kussen, hoeslaken, bedovertrek en kussensloop) gehuurd worden voor 20 euro.
 
Waarom moet ik een waarborg betalen?
Sommige kamers bevatten persoonlijke spullen van studenten die meerdere jaren in home Ter Linden verblijven. De waarborg is eveneens een bescherming tegen verlies van sleutels.
 
Kan ik mijn verblijf in de home verlengen?
Ja, maar het is enkel mogelijk om n dag vroeger te komen (vrijdag 13 juli vanaf 18.00 uur) of n dag langer te blijven (woensdag 18 juli, kamer te verlaten op donderdag 19 juli om 11.00 uur). Deelnemers die langer in Gent wensen te blijven dienen op eigen initiatief logies te zoeken.

Wat indien ik om bepaalde redenen dien te annuleren en reeds een kamer boekte en betaalde?
Betaalde kamerreservaties die vr 15 juni 2018 worden geannuleerd worden volledig terugbetaald, annulaties vr 30 juni voor 75% en annulaties vr 10 juli voor 50%.  Na 10/07 worden geen annulaties meer terugbetaald. Alle gebeurlijke terugbetalingen zullen pas na het Open Toernooi worden gestort. De terugbetaling dient per e-mail aangevraagd te worden.

Wanneer dien ik mijn kamer te verlaten?
Elke speler dient zijn kamer ten laatste op 18 juli voor de prijsuitreiking, tenzij de kamer gereserveerd is tot donderdagmorgen, dan moet de kamer verlaten worden op donderdag voor 11.00 uur.

Is er een parking voorzien in de buurt van de home?
De home zelf beschikt over een parkeerplaats waar tien auto's kunnen staan. Deze plaatsen worden verhuurd aan de eerste personen die daar ter plaatse om vragen. Op 100 meter van de home is een grote ondergrondse parking aan het Sint-Pietersplein.

Ik heb de kamer betaald maar ik heb nog geen bevestiging per e-mail ontvangen?
Wij bevestigen de kamer zodra het geld in ons bezit is. Hou er echter rekening mede dat een internationale overschrijving een week in beslag kan nemen. Als u na meer dan 10 dagen na uw betaling nog geen bevestiging ontving gelieve dan contact op te nemen via e-mail.
 
Kan ik een ronde forfait geven?
Jawel, u krijgt voor maximum 2 forfaits tot en met ronde 5 telkens een half punt.
 
Hoeveel bedraagt het prijzengeld indien er geen 300 betalende spelers deelnemen aan het toernooi?
Het prijzengeld wordt procentsgewijs aangepast aan het aantal betalende deelnemers. Een voorbeeld: er nemen 280 betalende spelers deel aan het toernooi, 2de prijs in de catergorie "hoofdprijzen" zal bedragen: (1.100 euro x 280)/300 of 1.027 euro.
 
Kan ik tegen een clubgenoot spelen?
De eerste drie ronden niet, op het einde van het toernooi wel.
 
Wanneer zijn de paringen voor de volgende dag bekend?
Elke avond worden de paringen opgehangen in de toernooizaal. Deze zijn tevens rond middernacht te consulteren op onze website.
 
Wat bij betwistingen?
Er wordt een spelerscommissie opgericht, bestaande uit drie willekeurig verkozen spelers. Deze commissie behandelt eventuele betwistingen in overleg met de hoofdtoernooileider.

Ik wens te logeren in Gent, maar niet in home Ter Linden.
De organisatie biedt voor de periode van het Eastman Open Internationaal Schaaktoernooi van Gent enkel logement aan in home Ter Linden en dit aan een zeer democratische prijs. Op de website van de stad Gent zijn alle andere mogelijkheden voor logement beschikbaar. Dit dient u echter zelf te regelen.

Telt het toernooi mee voor rating?
Neen, het toernooi wordt niet doorgegeven voor eloverwerking. Het aanvragen van een uitslagenfiche voor latere eloverwerking is niet mogelijk.
I ordered a room in the home. What is the procedure?
The reservation of a room is only considered final when the required amount due to the rent of the room is received. Payment to the account number of KGSRL: BIC KREDBEBB - IBAN BE48 7374 2629 4027. Please clearly state the names of all players you are paying for. The accommodation will be confirmed by e-mail when we receive the amount due.

Each player who reserves a room should present himself in the tournament hall as well as in the student home. This is very important! Players who only register themselves in the home will not be registered for the tournament and will not be paired for the first round. Players who only show up in the tournament hall may lose their room booked after 13.00 h. Both registrations ought to take place before 13.00 h.
 
What is included in my stay?
A daily breakfast buffet is included in the price (Sunday, Monday, Tuesday and Wednesday morning). The rooms come with beds and mattress protectors and a personal bathroom. A sheet, blanket and pillow need to be provided by each player for himself. A bed package (with blanket, pillow, fitted sheet, cover and pillow-case) can be rented for 20 euro.
 
Why do I need to pay a warranty?
Some rooms contain personal items by students who stay in home Ter Linden for several years. The warranty is also a protection against the loss of keys.
 
Can I lengthen my stay at the home?
Yes, but it is only possible to come one day earlier (on Friday 13 July, from 18.00 h) or stay one more day (Wednesday 18 July, rooms need to be vacated on Thursday 19 July at 11.00 h).  Players who wish to stay longer in Ghent need to find accommodation on their own initiative.

What if I have to cancel my room for some reason and I have already booked an paid?
Paid room reservations cancelled before 15 June 2018 will be fully refunded, cancellations before 30 June will be refunded for 75% and cancellations before 10 July for 50%. After 10/07 cancellations will not be refunded. Any refunds will only be paid back after the tournament. Refunds should be asked for by e-mail.

When do I have to leave my room?
Each player has to leave his room on 18 July before the start of the prize-giving at the latest, unless there is a reservation until thursday morning, then the player has to leave the room before 11.00 h on thursday.

Is there a parking nearby home Ter Linden?
Ten cars can be placed on the parking lot on the domain of home Ter Linden. These parking spots are rented to the first ones to ask for them on location. There is another big underground parking at the Sint-Pietersplein, at 100 meters of the home.

I have paid for the room but I did not receive a confirmation e-mail ?
We will confirm your room as soon as we have received the money. Please keep in mind that international money orders can take up to a week. If you have not yet received a confirmation e-mail after more than 10 days, please contact us by e-mail.
 
May I miss a round?
You are allowed to miss up to 2 rounds during the first 5 rounds, receiving half a point per forfeit.
 
How much will the prize money be if there are less than 300 paying participants?
The prize money will be adjusted in terms of percentage according to the number of paying participants. An example: 280 paying participants take part, second prize in the main category will be (1.000 euro x 280)/300 or 1.027 euro.
 
Will I have to play against a teammate?
Not during the first rounds, but this is possible later on.
 
When will the pairings for the next day be communicated?
The pairings will be displayed in the tournament hall and may be consulted on our website every night around midnight as well.
 
What happens in case of disputes?
A players committee will be established, made up of three players/arbiters chosen randomly. This committee will settle all possible disputes in consultation with the Chief Arbiter.
 
I wish to stay in Ghent but not in the University Homes.
The organisation only offers accommodation in the Home Ter Linden for the duration of the tournament, at affordable prices. On the website of the city of Ghent you can find all other accommodation. You will have to take care of this yourself though.

Does the tournament count for your rating?
No, the Ghent Open is not communicated for Elo-treatment. A tournament "scorecard" from the tournament director is not possible.