Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

Home
KGSRL

Clubkampioenschap 2021-22

Reglement

Belangrijke opmerking vooraf: alle deelnemers aan het CK aanvaarden door hun deelname uitdrukkelijk de specifieke coronaregels van toepassing in Schaakhuis Caïssa en die uithangen in de speelzaal/speelzalen! De toernooicommissie waakt erover de privacy van alle deelnemers maximaal in ere te houden, maar dringt er tegelijk op aan dat alle deelnemers die zich onzeker voelen over hun eigen gezondheidstoestand, hun graad van bescherming of die van hun tegenstander op een gegeven ogenblik, de passende maatregelen nemen om zichzelf en anderen altijd en overal optimaal te beschermen. Uiteraard blijven wij de actualiteit op dit vlak heel aandachtig volgen, en kunnen er zo nodig altijd nieuwe regels opgelegd (of versoepeld) worden.

Er worden geen analyses aan het bord toegestaan. De wedstrijdleider van de dag zal jullie vooraf een plaats in de zaal en een bord toewijzen. Andere locaties binnen de club zijn niet toegestaan. Om een optimaal verloop mogelijk te maken, kunnen per zaterdag maximum 36 spelers in de toernooizalen aanwezig zijn (zie verder).

Wedstrijdleider voor de reeksen Experten, A en B en algemene wedstrijdleider: Marc VanSon, Tel. 0477/691915
Wedstrijdleidster lagere reeksen: Veronique Inghelbrecht, Tel. 0473/776984

De bedoeling is dat de 3 hoogste reeksen altijd op zaterdag X spelen, de andere reeksen op de eerstvolgende zaterdag (zie verder in punt 5 van het reglement) .

01. Algemeen
Er wordt gespeeld volgens de recentste FIDE-reglementen, (juli 2017), met uitzondering van de regel in verband met het 45 minuten te laat komen aan het bord, dus dienen de spelers om 15 uur aanwezig te zijn. Op iedere vaste speeldag zal een gediplomeerd wedstrijdleider aanwezig zijn om het goede verloop van de partijen en het naleven van alle coronaregels te verzekeren.

02. GSM Policy
Er wordt aanbevolen geen gsm’s en/of andere elektronische toestellen die hiermee in verband staan of een connectie mogelijk maken, mee te brengen naar de speelruimte of de hele toernooi-infrastructuur (alle ruimtes in ons schaaklokaal). U mag uw gsm wel bij u hebben (uiteraard uitgeschakeld) tijdens de partij (bv. in de zak van uw jas) maar u mag hem NIET meenemen of bij u dragen als u uw bord verlaat. Meenemen van elektronische toestellen brengt meteen verlies van de partij met zich mee. Voor gsm-gerinkel wordt er een tijdstraf van 5 minuten gegeven (vermindering v/d eigen speeltijd).

03.Toernooisysteem:
Algemene regel: de spelers worden zoveel mogelijk in reeksen van 10 (9 ronden volledig toernooi) onderverdeeld:

Experten Reeks: om een zo kwalitatief mogelijk toernooi te garanderen in de hoogste reeks, dienen de ingeschreven spelers minstens 1900 Elo te tellen. Deze reeks zal minstens uit 6 spelers (dubbele ronde) en maximum uit 10 spelers (9 ronden) moeten bestaan. Als er bij afsluiting van de inschrijving onvoldoende spelers van deze Elocategorie ingeschreven zijn, zal contact met de “betere” spelers opgenomen worden om die zo mogelijk toch over de streep te trekken om mee te spelen.   

A-reeks: De spelers met de tien volgende hoogste Elo’s vormen de A-reeks. Zij spelen een gesloten reeks. Scheidingssysteem: 1) Onderling resultaat en 2) Sonnenborn-Berger
B-reeks: De spelers met de tien volgende Elo’s vormen de B-reeks. Zij spelen een gesloten reeks. Scheidingssysteem is idem als in de A-Reeks.
Volgende reeksen (C tot E bv.): De overige deelnemers worden eveneens zoveel mogelijk in reeksen van 10 spelers (gesloten toernooi) onderverdeeld.
Nieuw: wij streven ernaar dat in elke reeks minstens de helft van de spelers een Elorating heeft.  
Alleen in echt uitzonderlijke gevallen kan voor een Zwitsers systeem gekozen worden, met 9 ronden Zwitsers. In dit geval telt het scheidingssysteem voor het Zwitsers systeem: 1) Onderling resultaat en 2) Median Bucholz.
De reeksindeling gebeurt volgens het nationaal Eloklassement van oktober 2021. Zie ook de info over de nieuwe “Expertenreeks”.

04. Speciale regels reeksindeling
Senioren zonder Elorating worden ingedeeld in de laagste reeks tenzij anders beslist door de toernooileider. Voor de niet-geklasseerde jeugdspelers beslist de jeugdleider over de virtuele Elorating van de jeugdspeler.
Een jeugdspeler geboren na 31 december 2000 kan opteren om in een hogere reeks te spelen dan deze waarop hij op grond van zijn Elopunten recht heeft (uitzondering: Experten Reeks). Dit dient uitdrukkelijk vermeld te worden bij de inschrijving en zal door de KGSRL-Jeugdleider en de Toernooicommissie bekrachtigd worden. Om het daaropvolgende clubkampioenschap van deze maatregel te kunnen genieten, dient hij/zij in het huidige clubkampioenschap de helft van de punten te halen.

05. Start Clubkampioenschap
Het clubkampioenschap start op zaterdag 30 oktober 2021 voor de hoogste 3 reeksen. Maximaal 36 spelers worden dan toegestaan. De volgende reeksen starten de zaterdag erop, gelet op het feit dat maximum 36 spelers samen aan het werk mogen zijn in ons lokaal. Alle paringen zullen worden gepubliceerd in de nieuwsbrieven van KGSRL (clubblad) en uiteraard ook op onze website.
De 9 vaste speeldata worden afwisselend vastgelegd: streefdoel is voor beide “speelgroepen” te eindigen tegen eind april 2022. Alles zal hoe dan ook in het werk gesteld worden om het clubkampioenschap vóór eind juni 2022 te beëindigen.

1ste 5 zaterdagen voor de reeksen Experten, A en B:
30 oktober, 13 november, 4 december, 8 en 22 januari 2022

1ste 5 zaterdagen andere reeksen:
6 en 27 november, 11 december, 15 en 29 januari 2022

De verdere kalender wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

06. Speeldag:
De vaste speeldag is zaterdag. Wij bevelen ten zeerste aan om de partij op de voorziene dag te spelen. Uitzonderingen worden alleen na overleg en met het akkoord van de Toernooileider toegestaan.

07. Speeltempo en Eloverwerking:
In alle reeksen wordt gekozen voor hetzelfde tempo als in de Nationale Interclubs: 1u30’ voor 40 zetten, daarna 30’KO met 30” bonus vanaf de eerste zet!  Men is dus verplicht te noteren gedurende de volledige partij.
Merk op: het Clubkampioenschap zal voortaan altijd het tempo van de aansluitende Interclubcompetitie volgen.
De partijen worden doorgestuurd voor Eloverwerking. Inhaalpartijen die gespeeld worden na 30/06/2022 komen niet meer in aanmerking voor het volgende Eloklassement. Niet-gespeelde partijen eindigen na 01/08/2022 op 0-0 FF (of andere beslissing van de Toernooicommissie). Op dit vlak wordt aan de speler die “voldoende” moeite gedaan heeft om aan zijn tegenstrever, en altijd met verwittiging van de wedstrijdleiders, een datum voor het spelen van de partij voor te stellen, het gunstigst mogelijke resultaat voorbehouden (een half punt of zelfs een vol punt, beslissing die de TC in eer en geweten zal nemen). Tegen deze beslissing is uiteraard altijd beroep mogelijk. 
* Onder voldoende moeite verstaat men het voorstellen van een drietal mogelijke data, binnen de 2 maanden na het eerste uitstel.

08. Uitstellen van partijen:
Ingeval men, en dit alleen om een heel gegronde reden, niet op de voorziene datum kan spelen dient men zijn tegenstrever te verwittigen uiterlijk op vrijdag om 21.00 uur en een vervangdatum in gemeenschappelijk overleg vast te stellen. De persoon die het uitstel aanvraagt dient ook de
beide toernooileiders van het CK, dus zowel Veronique als Marc, hiervan op de hoogte te brengen. Na vrijdagavond 21.00 uur kan men niet meer uitstellen en verliest men automatisch de partij met forfait.
Een inhaalpartij kan uiteraard ook op een andere zaterdag of vrijdag gespeeld worden (als de coronamaatregelen dit mogelijk maken).
Elke speler die op een bepaald ogenblik meer dan twee door hemzelf uitgestelde partijen heeft wordt uit het kampioenschap genomen.
Ingeval in een bepaalde reeks toch het Zwitsers systeem van toepassing is, krijgt de speler die uitstelt een vol punt - dit enkel voor de paringen van de volgende ronde - zijn tegenstander een half punt (dit opdat het uitstellen geen voordeel zou zijn). Na iedere speeldag maakt de toernooileiding de paringen voor de volgende ronde bekend in het clubblad en op de website.

09. Inschrijvingen:
Gelieve u in te schrijven via de inschrijvingswebsite v/d KGSRL www.kgsrl.eu of een e-mail te sturen naar Marc VanSon
Lukt dit voor u niet, dan kan het ook mondeling aan Marc of Veronique. 
Het uiterste tijdstip voor inschrijven is voor alle reeksen zaterdag 16 oktober 2021 vóór 24.00 uur.

10. Verplicht lidmaatschap voor deelname
Deelnemingsrecht voor alle reeksen is gratis. Er wordt evenmin enige waarborg gevraagd. Wel dient men lid te zijn van de KGSRL. Spelers die niet in orde zijn met hun lidmaatschap bij inschrijving zullen in geen geval kunnen deelnemen aan het Clubkampioenschap. De Toernooileider zal dit vooraf checken bij de KGSRL penningmeester.
* Algemeen forfait, zonder ernstige reden, heeft uitsluiting van deelname aan het clubkampioenschap van het volgend jaar tot gevolg.

11. Prijzengeld
Het prijzengeld in de diverse reeksen wordt uiterlijk bekendgemaakt in de maand februari. Uitbetaling van de prijzen gebeurt allicht op de Clubdag met kampioenenviering in de maand september, na de Algemene Vergadering.

12. Start van de ronde
De toernooileider zal de klokken in gang zetten op zaterdag om 14.15 uur.
(Op vrijdag starten de eventuele partijen om 20.15 uur).

13. Forfaits
De Toernooileider kan de beslissing nemen een partij forfait te verklaren indien een speler, zonder te verwittigen, niet opdaagt om een geplande partij te spelen. Na 2 forfaits wordt de speler uit competitie genomen (zie punt 8).

14. Beroepsmogelijkheid
Beslissingen van de toernooileider kunnen betwist worden door brief of via e-mail aan de Voorzitter van de KGSRL Toernooicommissie,
Alain Mauquoy dit binnen de 48 uur na de feiten. Op de eerstvolgende toernooicommissie wordt ter zake een besluit getroffen, dat onherroepelijk is.

15. Affichage reglement
Dit reglement zal in het lokaal geafficheerd worden.

16. Telefonische bereikbaarheid van de toernooileiding
Marc VanSon: 0477/691915
Veronique Inghelbrecht 0473/776984

Schaakhuis Caïssa vzw - Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez
Abrahamstraat 46, B-9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0411.954.149 - RPR Gent

www.kgsrl.be - info@kgsrl.be - caissa@kgsrl.be