Disclaimer, privacy- en cookiebeleid
In deze disclaimer, privacyverklaring en cookie policy worden verstaan onder:

de club: Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez (KGSRL)
de vzw: vzw CaÔssa
de website: www.kgsrl.be en www.kgsrl.eu
de uitgever: vzw CaÔssa-bestuurders, KGSRL-bestuur, webmaster
de inhoud: alle teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of eventuele andere objecten.

Het gebruiken van de website impliceert de automatische aanvaarding van de disclaimer en het privacybeleid. Als u zich niet akkoord kunt verklaren met deze disclaimer
of het privacybeleid, wordt u vriendelijk verzocht de website en de onderliggende pagina's ervan niet te consulteren en de website te verlaten. Het nieuwe privacybeleid
ging in op 25 mei 2018 en respecteert de nieuwe Europese wetgeving die op deze datum van kracht werd. Deze wet kreeg de naam GDPR mee, ofwel de General Data
Protection Regulation (ook bekend als AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze disclaimer en privacyverklaring kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

De inhoud van de website en de op de website aanwezige hyperlinks naar externe sites of e-mailadressen kunnen op initiatief van de uitgever zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd of verwijderd worden. De op de website aanwezige hyperlinks of advertenties naar externe sites houden geenszins in dat de uitgever
zich akkoord verklaart met de inhoud van deze sites. De hyperlinks worden enkel ter beschikking gesteld als informatie. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen van de website of het gebruik van de op de website aanwezige hyperlinks, noch voor
het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door anderen, bijvoorbeeld door cookies op externe websites. De uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van hardware, software of gegevens van de bezoeker.

De uitgever besteedt alle mogelijke zorg aan de website en streeft naar juiste, begrijpelijke, nauwkeurige en actuele informatie. Niettemin garandeert de uitgever niet
dat de gepubliceerde informatie juist, volledig en nauwkeurig is. Eventuele fouten of tekortkomingen kunnen gemeld worden aan de uitgever van de website via
webmaster@kgsrl.be. De uitgever wijst alle aansprakelijkheid af over de informatie op de website. Het gebruik van de informatie is volledig op risico van de bezoeker van
de website.

Alle informatie of materiaal dat de bezoeker van de website uit vrije wil aan de de uitgever bezorgt wordt als niet-vertrouwelijk en vrij van auteursrechten beschouwd.
De uitgever kan aldus vrij over deze informatie beschikken en ze naar eigen goeddunken publiceren op de website. Oneigenlijk gebruik van de website kan aanleiding
geven tot inbreuken op privacy, intellectuele rechten of de wetgeving met betrekking hierop of communicatie in de breedste zin van het woord. De bezoeker zal
verantwoordelijk gesteld worden voor alles wat hij via de website verzendt en aldus publiceert.

Eventuele geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de website vallen onder de toepassing van het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Gent
(BelgiŽ) zijn bevoegd. Het raadplegen van de website houdt automatisch in dat de bezoeker zich onderwerpt aan de uitspraken van deze rechtbanken.


Privacybeleid

KGSRL en vzw CaÔssa (verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens) verzamelen uw persoonlijke gegevens om een goede werking mogelijk te maken en
verbinden zich er toe om deze persoonlijke gegevens uiterst respectvol en discreet te verwerken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te respecteren. Uw
persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste informatie of registratie online te
realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonlijke gegevens: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer
Contactgegevens: adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres
FinanciŽle gegevens: nummer bankrekening
Elektronische of digitale gegevens: login, IP-adres, locatie, registratie van uw mededelingen per e-mail of blog posts, foto's
Schaakgerelateerde gegevens: stamnummer, club, Elo-rating

Deze gegevens worden verzameld bij het aanmelden als lid, het registreren en/of inschrijven op de website voor een activiteit, competitie of toernooi. Dit impliceert ook
dat toestemming gegeven wordt voor het maken en/of publiceren van foto's van clubgerelateerde organisaties of activiteiten. De hoeveelheid van verzamelde gegevens
is afhankelijk van uw gebruik van de website en de functionaliteit van de activiteit waarvoor u zich inschrijft.

Wat gebeurt er met de persoonsgegevens?

De verzamelde persoonsgegevens worden verzameld in de ledenadministratie en onder andere gebruikt om contact met u te kunnen opnemen, u informatie te sturen,
competities en/of toernooien in te richten, lidgelden en inschrijvingsgelden te innen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, kortom om een goede werking van de club
of de vzw mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden door de club niet aangewend voor direct-marketingdoeleinden of geautomatiseerde verwerking of profiling
en worden er bewaard zolang dit nodig is om de goede werking van de club of de vzw te verzekeren. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt en/of gedeeld in
de administraties van de overkoepelende schaakinstanties (zoals bv. Liga, VSF, KBSB, Fide enz.. ). Dit in het kader van het lidmaatschap van de club in deze instanties
en voor de organisatie en verwerking van resultaten in bepaalde toernooien en/of competities.

Welke rechten heeft U?

U heeft altijd toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiŽren. Tevens heeft u te allen tijde het recht foute of onvolledige informatie te laten
verbeteren, de gegevens tijdelijk te vergrendelen of beperking van verwerking te vragen. Tenslotte kunt u de verzamelde gegevens gedeeltelijk of volledig laten wissen
of kunt u deze opvragen in een gestructureerde, leesbare vorm teneinde ze over te dragen aan andere organisaties van uw keuze.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen dient u een geschreven verzoek met bewijs van identiteit te richten aan de club of de vzw op ťťn van de e-mailadressen
onderaan deze pagina.

Bij conflicten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bemiddelingsverzoek indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel:+32 2 274 48 00
contact@apd-gba.be


Wat zijn cookies en hoe maakt de website hier gebruik van?

Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die de computer van de bezoeker opslaat wanneer hij de website bezoekt. Ze slaan onder andere statistische informatie op
of ze worden gebruikt voor sociale en/of commerciŽle doeleinden.

Cookies kunnen in twee grote klassen ingedeeld worden, First Party cookies (deze worden geplaatst door de website die op dat moment bezocht wordt) en Third Party
cookies (deze cookies worden geplaatst door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt, voorbeelden hiervan zijn bv. Google, Facebook,
Twitter enz...).

Er bestaan diverse soorten cookies:
EssentiŽle cookies: voor het optimaal gebruik van de website
Functionele cookies: onthouden bv, regio, taalkeuze inloggegevens enz...
Analytische cookies: verzamen info over hard- en software, het type browser, besturingssysteem, geografische locatie, gegevens over het bezoek zoals tijdstip, duur
enz...
Marketing cookies: voor marketingdoelstellingen en gepersonaliseerde publiciteit.

Merk op dat webbrowsers de mogelijkheid bieden om de instellingen voor cookies te wijzigen en in te stellen naar de persoonlijke voorkeur van de gebruiker. Dit kan
echter een negatieve invloed hebben op het gebruik van de website zodat deze niet langer optimaal zal werken.

KGSRL heeft het recht om op elk moment deze cookieverklaring aan te passen of te wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 31/12/2019.
KGSRL en vzw Schaakhuis CaÔssa
Abrahamstraat 46
B-9000 Gent
 

 


 
 
KGSRL
KONINKLIJKE GENTSE SCHAAKKRING RUY LOPEZ